Introduction

Đánh Giá Hoạt Động Cơ Quan Đào Tạo Tiếng Nhật - Thông Tin Mới Nhất( 9/2020 Thay Đổi)

Đánh Giá Hoạt Động Cơ Quan Đào Tạo Tiếng Nhật Tài Liệu Cụ Thể

Giấy Chứng Nhận

⇒Giấy Chứng Nhận
⇒Bản Thân Đánh Giá ・ Phiếu Đánh Giá
⇒「 Tiêu Chuẩn Thông Báo]」Bảng Ghi Tình Trạng Tuân Thủ Đánh giá
⇒Tổng Hợp Kết Quả Đánh Giá Hoạt Động Cơ Quan Đào Tạo Tiếng Nhật

Tin Tức Trường Học (2020/9 thay đổi)

Để chuẩn bị Để chuẩn bị

準備中

Để chuẩn bị

Để chuẩn bị Để chuẩn bị

準備中

Để chuẩn bị

理事長
金 善南