Introduction

Đánh Giá Hoạt Động Cơ Quan Đào Tạo Tiếng Nhật - Thông Tin Mới Nhất( 9/2020 Thay Đổi)

Đánh Giá Hoạt Động Cơ Quan Đào Tạo Tiếng Nhật Tài Liệu Cụ Thể

Giấy Chứng Nhận

⇒Giấy Chứng Nhận
⇒Bản Thân Đánh Giá ・ Phiếu Đánh Giá
⇒「 Tiêu Chuẩn Thông Báo]」Bảng Ghi Tình Trạng Tuân Thủ Đánh giá
⇒Tổng Hợp Kết Quả Đánh Giá Hoạt Động Cơ Quan Đào Tạo Tiếng Nhật

Tên trường đại học cao đẳng của học sinh tốt nghiệp (tháng 6 năm 2022 đổi mới)

Học sinh tốt nghiệp tháng 3 năm 2022 Tên trường đại học cao đẳng

卒業生写真

Osaka Kyoiku University Kansai University Ryukoku University Kyoto Seika University Tezukayama University University of Marketing and Distribution Sciences Tokyo International University Japan University of Economics Japan-China College of Culture & ARTS AST College Nihon Riko Joho College

卒業生写真 卒業生写真 卒業生写真 卒業生写真

Để chuẩn bị Để chuẩn bị

準備中

Để chuẩn bị

理事長
金 善南